K PHLOEM™

K-Phloem

K PHLOEM™ is organically chelated with fulvic acid for phloem uptake.

Downloads:

K PHLOEM™ LABEL

K PHLOEM™ TECHSHEET

K PHLOEM™ SDS